Journal

ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนราชินีบน
สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ (ISSN: 01252674)
45
2
197-207
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-