Journal

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ จังหวัดปทมุธานี
สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ (ISSN: 01252674)
45
2
100-110
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-