Journal

Article
ผลของการฝึกด้วยแรงต้านความหนักต่ำร่วมกับความหนักสูงที่มีต่อความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขา
Journal
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ (ISSN: 01252674)
Volume
45
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Page
298-307
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-