Journal

การศึกษาผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมาตรวัด Jensen's Alpha
วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 23509627)
6
2
41-48
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-