Journal

ผู้หญิงกับสังคม: กลวิธีทางภาษาในการนำเสนอของศรีบูรพาและดอกไม้สด
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม (ISSN: 19052693)
14
1
461-474
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-