Journal

Article
ความผันผวนของราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: วิธีพลวัต
Journal
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (ISSN: 24082112)
Volume
15
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2020
Page
135-149
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-