Journal

Article
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารและทักษะของอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 ผ่านความผูกพันในงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Journal
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ (ISSN: 01258958)
Volume
39
Issue
3
Year
กันยายน 2019
Page
90-102
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-