Journal

Article
ผลของระบบการปลูกพืชร่วมต่อการกร่อนดินและมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
Journal
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
Volume
7
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2020
Page
74-82
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-