Journal

ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืช และความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพน้าในบริเวณพื้นที่ฟาร์มหอยแมลงภู่ บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านแหลม อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี (ISSN: 22291547)
9
1
128-139
มกราคม - มิถุนายน 2019
ชาติ
-
-
-
-