Journal

แนวทางการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง กําหนดการเชิงเส้น โดยใช้รูปแบบ SSCS
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
34
3
79-88
กันยายน - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-