Journal

Article
ผลการวิจัยเรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทออกแบบและที่ปรึกษาในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
Journal
วิศวกรรมสาร (ISSN: 01250523)
Volume
72
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2019
Page
44-51
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-