Journal

Article
ความฉลาดทางวัฒนธรรม ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ ความสามาถในการฟื้นคืนกลับ และความยึดมั่นผูกพันในงานของผู้บริหารระดับต้นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ) (ISSN: 19063431)
Volume
12
Issue
5
Year
กันยายน - ตุลาคม 2020
Page
1534-1551
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-