Journal

Article
ผลของระยะเวลาการลวกและการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของพริกไทยอ่อนแห้ง (Piper nigrum Linn.)
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (ISSN: 25869531)
Volume
47
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2019
Page
623-631
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-