Journal

ผลของระยะเวลาการลวกและการรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของพริกไทยอ่อนแห้ง (Piper nigrum Linn.)
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (ISSN: 25869531)
47
4
623-631
ตุลาคม - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-