Journal

Article
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ชุมชนบ้านหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
Volume
37
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2019
Page
527-537
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-