Journal

ผลของการใช้แอนติบอดี IgY ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจง และการป้องกันการติดเชื้อไวรัสดวงขาวในกุ้งขาวแวนนาไม
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
48
พิเศษ1
865-870
มกราคม 2020
ชาติ
-
-
-
-