Journal

Article
การยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวเงาะพันธุ์โรงเรียนด้วยการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
50
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2019
Page
228-231
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-