Journal

การยับยั้งจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผักและผลไม้โดยใช้ฟิล์มไคโตซาน-กรดแกลลิค
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250507)
50
3
264-267
กรกฎาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-