Journal

แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ถนนเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์
วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ISSN: 26511665)
70
70
1-16
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ถนนเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241311 ชื่อวิชา Landscape Architectural Design III,28 มิ.ย. 2021 - 18 ต.ค. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241311 ชื่อวิชา Landscape Architectural Design III,13 ก.ค. 2020 - 5 พ.ย. 2020
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241312 ชื่อวิชา Landscape Architectural Design IV,7 ธ.ค. 2020 - 25 มี.ค. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241312 ชื่อวิชา Landscape Architectural Design IV,29 พ.ย. 2021 - 17 มี.ค. 2022
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมทางหลวงชนบท ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การออกแบบภูมิทัศน์ถนนเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์,5 พ.ย. 2019 - 5 พ.ย. 2019
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมทางหลวงชนบท การใช้ประโยชน์ :ใช้ออกแบบภูมิทัศน์ถนนเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์,1 มี.ค. 2021 - 30 พ.ย. 2021
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมทางหลวงชนบท การใช้ประโยชน์ :ใช้ออกแบบภูมิทัศน์ถนนเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์,1 มี.ค. 2021 - 30 พ.ย. 2021