Journal

Article
ผลกระทบของความไว้วางใจ ความสามารถเชิงนวัตกรรมในองค์การ และการบูรณาการในโซ่อุปทานต่อสมรรถนะโซ่อุปทานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย
Journal
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ISSN: 2351065X)
Volume
6
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Page
225-245
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-