Journal

Article
วัฒนธรรมท้องถิ่นในกระแสอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: พลวัตและการปรับเปลี่ยนของประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในยุคโลกาภิวัตน์
Journal
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
Volume
45
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Page
269-301
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-