Journal

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำ และแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (ISSN: 23510781)
24
1
203-215
มกราคม - เมษายน 2019
ชาติ
-
-
-
-