Journal

Article
การประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
34
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2019
Page
171-177
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-