Journal

การประเมินปริมาณสารเบต้าแคโรทีนของฟักทองพันธุ์ลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 ที่เหมาะสมต่อการแปรรูป
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
37
4
581-589
ตุลาคม - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-