Journal

Article
ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านแรงงานสัมพันธ์ของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ภาคตะวันออกของประเทศไทย
Journal
วารสารธุรกิจปริทัศน์ (ISSN: 1905713x)
Volume
11
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Page
69-86
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-