Journal

ความฉลาดทางอารมณ์และภาวะผู้นำที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน บริษัทโลจิสติกส์สัญชาติอเมริกันในเขตท่าเรือแหลมฉบัง
วารสารธุรกิจปริทัศน์ (ISSN: 1905713x)
11
2
106-120
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-