Journal

Article
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนในดิน บริเวณพื้นที่ป่าชนิดต่างๆ อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
Journal
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) (ISSN: 26729636)
Volume
18
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2018
Page
61-77
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-