Journal

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ในการใช้บริการระบบพร้อมเพย์ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Journal
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ISSN: 19062397)
Volume
14
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
119-138
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-