Journal

การเปรียบเทียบอนุกรมสูงสุดประจำปีและอนุกรมช่วงเวลาย่อยสำหรับการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ของปริมาณนํ้าหลาก
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 22866558)
8
2
36-45
สิงหาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-