Journal

Article
ผลกระทบต่อกำลังอัดของมอร์ตาร์ที่มีส่วนผสมของยิปซั่มเหลือใช้แทนที่ปูนซีเมนต์และมวลรวมละเอียดบางส่วน
Journal
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (ISSN: 0125278X)
Volume
42
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2019
Page
237-252
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-