Journal

Article
การเปรียบเทียบระดับความหนักและสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิกระหว่างการอบอุ่นร่างกายด้วยการใส่ชุดถ่วงน้ำหนักและถุงทรายในนักกีฬาฟุตซอล
Journal
วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ (ISSN: 01252674)
Volume
45
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
61-75
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-