Journal

Article
การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบการค้นพบโดยใช้โปรแกรม กูเกิลเอิร์ธในวิชาภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Journal
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ISSN: 19053819)
Volume
10
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2019
Page
122-130
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-