Journal

Article
Production of all-male stock by neofemale technology of the Thai strain of freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii
Journal
AQUACULTURE (ISSN: 00448486)
Volume
259
Issue
1-4
Year
กันยายน 2006
Page
88-94
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การแปลงเพศกุ้งก้ามกรามเพื่อการผลิตกุ้งก้ามกรามเพศผู้ล้วน” ,24 เม.ย. 2006 - 26 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตกุ้งก้ามกรามเพศผู้ล้วนเชิงพานิชย์ แหล่งทุน :บริษัท Power Prawn,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัท Power Prawn ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009