Journal

Article
อิทธิพลของการบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม
Journal
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ (ISSN: 22289658)
Volume
9
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2018
Page
127-140
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-