Journal

"ปัญหาความขัดแย้งและวิธีการจัดการความขัดแย้งของ “ประมงพื้นบ้าน” กรณีศึกษา : ชุมชนคลองด่าน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พุทธศักราช 2558 - 2561"
วารสารราชนครินทร์ (ISSN: 08599424)
16
35
31-39
มกราคม - มิถุนายน 2019
ชาติ
-
-
-
-