Journal

Article
การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยของอาคารเก่าในประเทศไทย: จากการอนุรักษ์ สู่การปรับตัวทางสังคมเศรษฐกิจ และโจทย์ท้าทายในการออกแบบสถาปัตยกรรม
Journal
วารสารสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถัมภ์ The Architectural Journal of The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage (ISSN: 08573050)
Volume
1
Issue
2
Year
มิถุนายน - ธันวาคม 2018
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-