Journal

Article
องค์ประกอบเชิงสำรวจของความตระหนักรู้และการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้ประกอบอาชีพอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร (ISSN: 08599750)
Volume
16
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
126-153
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-