Journal

Article
การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสำหรับอาหารกลางวันของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร.
Journal
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (ISSN: 22288287)
Volume
10
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
252-265
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-