Journal

กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของใบและปริมาณแคปไซซินของพริกขี้หนูสวนและพริกกระเหรี่ยง (Capsicum frutescens L.)
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย (ISSN: 19067038)
4
ฉบับพิเศษ
57-67
กุมภาพันธ์ 2012
ชาติ
-
-
-
-