Journal

Article
ความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง: กรณีศึกษา หมู่เกาะรัง ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
Journal
วารสารการจัดการป่าไม้ (ISSN: 1906022X)
Volume
12
Issue
23
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
65-76
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-