Journal

Article
การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่บ้านบางลา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Journal
วารสารการจัดการป่าไม้ (ISSN: 1906022X)
Volume
12
Issue
23
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
14-26
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-