Journal

Article
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
Journal
Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts) (ISSN: 19063431)
Volume
12
Issue
4
Year
กรกฎาคม - สิงหาคม 2019
Page
476-499
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)