Journal

ความคิดเห็นของราษฎรต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งคนกับช้างป่าโดยการขุดคู บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
36
2
107-118
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-