Journal

Article
ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
37
Issue
1
Year
เมษายน - มิถุนายน 2019
Page
394-404
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)