Journal

วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์สำหรับการพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษในบริบทการศึกษาทหารไทย
วารสารมนุยศาสตร์ (JOHU.MBU) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (ISSN: 16868897)
11
1
56-70
มกราคม - มิถุนายน 2019
ชาติ
-
-
-
-