Journal

Article
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่บูรณาการกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหมาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
Journal
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย (ISSN: 19068352)
Volume
11
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
270-289
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-