Journal

Article
การจัดการความรู้สู่ชุมชนของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Journal
วารสารบรรณศาสตร์ มศว (ISSN: 01252836)
Volume
12
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
1-16
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-