Journal

Article
การศึกษาสัญลักษณ์อัษฏมังคละของพุทธศาสนาแบบทิเบตผ่านการตีความในทรรศนะของพุทธศาสนาเถรวาท
Journal
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ (ISSN: 19051603)
Volume
15
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2019
Page
90-101
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-