Journal

Article
การเปลี่ยนแปลงความสามารถของนักมวยไทยอาชีพภายหลังการฝึก 6 สัปดาห์
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ISSN: 15137201)
Volume
19
Issue
1
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Page
120-132
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-