Journal

ผลของการจัดการปุ๋ยร่วมกับสารปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกไทย
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
2
1
53-67
มกราคม - เมษายน 2019
ชาติ
-
-
-
-