Journal

Article
การประมาณสัดส่วนของอุปสงค์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศของประเทศไทยด้วยแบบจาลองคุณลักษณะ
Journal
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (ISSN: 19068522)
Volume
9
Issue
17
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
67-87
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-